VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen “VOP”)

 1. Rozsah působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společnosti FitnessClient s.r.o. se sídlem Praha 1, U Bulhara 1611/3,  IČO: 05926700, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 273154 (dále jen „Společnost“) a osob, kterým Společnost tyto služby poskytuje, včetně členů XploreFitness Na Příkopě (dále jen „Klubu“); zejména možnost využívat služeb Klubu Společnosti, jakož i jeho dalších doprovodných služeb.

 1. Definice

Pro účely těchto VOP jsou následující pojmy definovány takto:

Společnost FitnessClient s.r.o. se sídlem Praha 1, U Bulhara 1611/3,  IČ: 05926700, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 273154
Zákazník osoba, která využívá služeb Společnosti, včetně Člena klubu (nevyplývá-li z těchto VOP něco jiného)
Člen klubu osoba, která je členem klubu, pro níž poskytovatel (v závislosti na typu členství) zajišťuje v souladu se svými vnitřními předpisy výhody při využívání Služeb
Klub XploreFitness Na Příkopě

Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1

Služby služby poskytované Společností, zejména možnost využívání posilovny, funkčních sálů, zóny bojových sportů a souvisejících částí Klubu Společnosti a dalších souvisejících služeb.

aktuální nabídka Služeb je podrobně popsána na webu www.xplorefitness.cz 

3. Závaznost

Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil při podpisu Členské smlouvy nebo vyplněním formuláře pro aktivaci vstupu a převzetím ID Zákazníka.

4. Cena Služeb

 • Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Společnosti platným v okamžiku provedené objednávky Služby. Aktuální ceník Společnosti je dostupný na webových stránkách Společnosti www.xplorefitness.cz a na recepci Klubu.
 • Zákazníci mohou využívat Služeb se zvýhodněním, popř. jim může být Služba poskytnuta zdarma na základě jejich členství. Zákazníci berou na vědomí, že rozsah tohoto zvýhodnění je závislý na vnitřních předpisech klubu a konkrétním typu členství.
 • Zákazníci zároveň berou na vědomí, že poskytnutí jakékoli Služby ze strany Společnosti je podmíněno technickými a kapacitními možnostmi Klubu. V případě, kdy Společnost nemůže takové zvýhodnění poskytnout z technických nebo kapacitních důvodů, nemá Zákazník klubu vůči Společnosti nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění.

5. Práva a povinnosti stran 

 • Zákazník je povinen chovat se v Klubu v souladu s Provozním řádem Klubu, zejména je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zničení, poškození nebo ztrátě majetku Společnosti a brát ohledy na ostatní návštěvníky Klubu. V případě, že Zákazník porušuje provozní řád Klubu, může být Společností z Klubu vykázán, aniž by mu vůči Společnosti vzniklo právo na jakoukoli náhradu, zejména nemá právo na vrácení ceny sjednané za poskytnutí Služby.
 • Zákazník se zavazuje jednat v souladu s těmito smluvními podmínkami a řídit se pokyny osob jednajících v zastoupení Společnosti v prostorách Klubu, zejména jeho pracovníků, vedoucího Klubu, trenérů a instruktorů.
 • Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou vzniknout na základě nedodržení Provozního řádu Klubu a Pravidel Klubu.
 • Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním jeho fyzické kondice včetně situace, kdy Zákazník ohrozí nedbalostí, neopatrností, přeceněním své fyzické kondice a nedodržením zásad správné manipulace s náčiním či stroji (vybavení fitness) jiného Zákazníka.

Využívání Klubu:

 1. Zákazníkům není povoleno si přivádět do Klubu (posilovny) osobní trenéry.
 2. V návštěvnicky vytížených hodinách se může stát, že bude omezena možnost a délka užívání některých zařízení Klubu (zejména posilovny).
 3. Zákazníci jsou povinni užívat, z hygienických důvodů, ručníky při používání vybavení a zařízení posilovny. Zákazníci jsou povinni udržovat v Klubu (posilovně) čistotu a vracet jednotlivá nářadí po jejich použití na původní místo, resp. do původního stavu (původního nastavení).
 4. Zákazníci nesmí využívat prostory Klubu (posilovny) ke komerčním účelům, např. účtovat jiným Zákazníkům za osobní supervizi při tréninku či podobné služby bez předchozího souhlasu Společnosti.
 5. Zákazníkům není povoleno do Klubu přinášet a konzumovat vlastní potraviny.

Organizované lekce:

 1. Organizovanou lekcí se rozumí individuální či skupinový výkon pohybových aktivit v Klubu (ve cvičebních sálech) pod vedením instruktorů a trenérů, kteří jsou se Společností ve smluvním vztahu.
 2. Vstup na organizované lekce je povolen pouze před jejich zahájením. V průběhu organizované lekce je zakázáno vstupovat do cvičebního sálu, v němž organizovaná lekce probíhá.
 3. Vzhledem k omezené kapacitě organizovaných lekcí Společnost garantuje vstup na tyto lekce pouze po předcházející rezervaci účasti.
 4. Instruktor či trenér jsou na jimi vedené organizované lekci oprávněni dle aktuální situace regulovat počet účastníků, případně vykázat účastníka z jimi vedené organizované lekce, pokud dle jejich názoru takový účastník ohrožuje řádný průběh organizované lekce. Zákazníci jsou povinni uposlechnout pokynů instruktora či trenéra na jimi vedené organizované lekci.
 5. Zákazník je povinen nahlásit při vstupu do Klubu na recepci druh lekce, které se chce zúčastnit. Zákazník je povinen odevzdat instruktorovi nebo trenérovi organizované lekce příslušnou identifikační kartičku, která mu bude vydána pracovníky recepce při vstupu do Klubu a nahlášení navštívené lekce.

Rezervační systém:

 1. Zákazník si může rezervovat účast na organizovaných lekcích v Rezervačním systému Klubu.
 2. Pravidla a návod, jak pracovat s rezervačním systémem, jsou popsána na www.xplorefitness.cz

Hygiena a oblékání:

v Klubu je zakázáno

 1. vstupovat do prostor posilovny ve venkovní nebo znečištěné obuvi;
 2. uskladňovat nebo vnášet jakékoliv skleněné nádobí do prostor určených ke cvičení;
 3. sušit oblečení nebo ručníky v šatnách nebo sprchách;
 4. vstupovat do Klubu v případě nemoci Zákazníka a dále pokud je Zákazník pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek nebo látek, které omezují srážlivost krve, antihistaminik, beta-bloku, drog nebo tišících látek. Zákazník nesmí tyto látky v Klubu konzumovat, nabízet či podávat jiným;
 5. holit se;
 6. kouřit;
 7. používat mobilní telefony či jiná zařízení, která by mohla ostatní rušit hlukem, vibracemi, zářením, zápachem apod.;
 8. vodit nebo vnášet do prostor Klubu zvířata;
 9. vnášet do prostor Klubu zbraně, nebezpečné látky (jedy, výbušniny, chemikálie, hořlaviny apod.) nebo jiné předměty způsobilé ohrozit bezpečnost Klubu či jeho návštěvníků.

zákazníci jsou povinni

 1. oblékat a obouvat se způsobem vhodným pro Klub a pro v něm vykonávanou aktivitu;
 2. setrvat ve vhodném oblečení a obuvi po celou dobu své přítomnosti v Klubu;
 3. instrukce ohledně vhodného oblečení a obuvi je možné obdržet od vedoucího Klubu, popř. instruktora či trenéra vedoucího organizovanou lekci.

Chování:

zákazníci jsou povinni

 1. chovat se v době svého pobytu v Klubu tiše, slušně a způsobem, který nebude obtěžovat jiné osoby přítomné v Klubu;
 2. zdržet se užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov;
 3. chovat se k ostatním Zákazníkům s úctou.

Porušení kterékoliv z uvedených povinností se považuje za porušení smlouvy závažným způsobem a zakládá právo Společnosti ukončit smlouvu a vykázat Zákazníka z Klubu, z výkonu sportovní aktivity či z organizované lekce, aniž by měl Zákazník vůči Společnosti nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění. Zjištění jakéhokoliv závadného chování osoby přítomné v Klubu je vhodné neprodleně oznámit vedoucímu centra, recepčnímu nebo trenérovi či instruktorovi vedoucímu organizovanou lekci.

Ostatní:

 • Zákazníci ukončí své aktivity v prostorách Klubu a opustí prostory Klubu vždy nejpozději do konce otevírací doby Klubu.
 • Zákazník je povinen neprodleně ohlásit Společnosti každou změnu kontaktní, či e-mailové adresy nebo telefonního čísla.
 • Účast Zákazníků na organizovaných lekcích, jejich sportovní aktivity v Klubu a užívání vybavení Klubu jsou realizovány výlučně na jejich vlastní odpovědnost a nebezpečí. V tomto smyslu jsou Zákazníci povinni přihlédnout k vlastním schopnostem, zkušenostem, zdravotnímu a psychickému stavu a fyzické kondici a respektovat doporučení svých lékařů. Společnost je oprávněna si vyžádat od Zákazníka lékařské potvrzení o jeho schopnosti k výkonu sportovních aktivit a umožnit Zákazníkovi další výkon sportovních aktivit v Klubu až po předložení lékařského potvrzení.

6. Uzamykatelné skříňky a trezorky

 • Uzamykatelné skříňky jsou k dispozici Zákazníkům pro uložení jejich oděvů, a to výhradně po dobu jejich pobytu v prostorách Klubu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese Společnost odpovědnost.
 • K uzamčení skříňky v době návštěvy Klubu Zákazník používá vlastní zámek s klíčkem, který jsplňuje standardní bezpečností podmínky a opatření.
 • Vždy před opuštěním Klubu je nutné skříňku vyklidit a uvolnit! Skříňky, které nebudou vyklizeny a uvolněny do konce otevírací doby Klubu, budou po skončení otevírací doby Klubu otevřeny na účet Zákazníka. Jejich obsah bude bezpečně uschován na recepci/anebo u vedení Klubu, ale nejdéle po dobu čtrnácti dnů od data otevření neoprávněně uzamčené skříňky. Zákazník si může své věci vyzvednout, bude mu účtován paušální manipulační poplatek za neoprávněné užívaní skříňky ve výši 500,- Kč. Nebudou-li v této lhůtě obsah takto otevřené skříňky vyzvednut majitelem, bude s nimi nakládáno jako s věcmi ztracenými či nalezenými.
 • Vnášení klenotů, větších obnosů peněz, cenných předmětů a jiných věci větší hodnoty (v součtu nad Kč 5.000,- Kč) do prostor Klubu je výlučně na vlastní nebezpečí Zákazníka. Je-li ve výjimečných případech nezbytné, aby Zákazník klenoty, větší obnos peněz, cenné předměty nebo jiné věci větší hodnoty do Klubu vnesl, je třeba tyto po dobu pobytu v Klubu uschovat v trezorech poblíž recepce, které jsou monitorovány kamerovým systémem, jinak Společnost neodpovídá za jejich ztrátu, poškození či odcizení.

7. Všeobecná ustanovení

 • Informace o otevíracích hodinách Klubu a aktuální informace a pokyny pro Zákazníky jsou uvedeny v prostorách Klubu a na webu www.xplorefitness.cz . Společnost má právo prodloužit nebo zkrátit otevírací hodiny Klubu podle svého vlastního uvážení. Společnost je rovněž oprávněna dočasně omezit či přerušit provoz Klubu. Změny otevíracích hodin a omezení či přerušení provozu Klubu nemají vliv na práva a povinnosti Zákazníků a nejsou důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků.
 • Samostatné užívání zařízení Klubu je povoleno pouze osobám starším 15-ti let. Osoby mladší mohou navštěvovat Klub a užívat jeho zařízení pouze v případě, že je tak stanoveno v Provozním řádu nebo na základě předchozího písemného povolení vedoucího Klubu.
 • Společnost není odpovědná za zajišťování parkovacích míst Zákazníkům při návštěvách Klubu. Poplatky za parkování nejsou kryty členskými poplatky Klubu.
 • Společnost si vyhrazuje právo upravovat podmínky pro vstup do Klubu.
 • Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou vzniknout na základě nedodržení Provozního řádu Klubu.
 • Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním jeho fyzické kondice včetně situace, kdy Zákazník ohrozí nedbalostí, neopatrností, přeceněním své fyzické kondice a nedodržením zásad správné manipulace s náčiním či stroji (vybavení fitness) jiného Zákazníka.

8. Nemožnost plnění 

 • V případě, že Společnost nemůže Služby ze závažných důvodů v Klubu ve sjednaném termínu poskytnout, nemá tato skutečnost vliv na práva a povinnosti Zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků, anebo ukončení smlouvy ze strany Zákazníka za podmínky, že Společnost zajistí Zákazníkovi jiný termín poskytnutí Služeb. Za závažné důvody na straně Společnosti se považuje zejména nedostatečná kapacita Klubu a eventuální technické problémy, které omezí provoz Klubu.
 • V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti (vyšší moci) si Společnost vyhrazuje právo uzavřít Klub po dobu odpovídající dané situaci, či úplně, a ukončit členství Zákazníka s okamžitou účinností. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení již uhrazených členských poplatků ani poskytnutí jakýchkoliv náhradních plnění, ovšem Společnost vrátí Zákazníkovi poměrnou část členského poplatku uhrazeného na období, v němž došlo k ukončení členství.

9. Ochrana osobních údajů 

 • Osobní údaje Zákazníka jsou Společností shromažďovány a zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro evidenční účely a komunikaci mezi Společností a Zákazníkem. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením evropského parlamentu a radu EU (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje získané od Zákazníka jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedený účel a nejsou dále předávány třetím osobám.
 • Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, je oprávněn žádat od Společnosti vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého stavu.
 • Zákazník má právo odmítnout zařazení na seznam odběratelů informačních materiálů rozesílaných Společností.
 • Zákazník zmocňuje Společnost  k evidování osobních dat za účelem účetní, daňové a obchodně provozní evidence. Tento souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy a následujících 2 let a je srozuměn/a s tím, že tento dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu mohu kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: gdpr@xplorefitness.cz nebo písemně dopisem na adresu Společnosti.

10. Mimosoudní řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi Společností a Zákazníkem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2-Nové Město, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

11. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2017.