Provozní řád

Provozovna / Klub: Xplore Fitness Na Příkopě

Adresa: Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1

Kontaktní údaje: info@xplorefitness.cz ; telefon: +420 222 222 503

Kontaktní osoby: Ing. Naďa Karasová, telefon: + 420 603 112 504 ; Mgr. Martina Kořánová, telefon: + 420 724 880 066 

Provozovatel / Společnost : FitnessClient s.r.o.

Adresa: U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1

IČO: 05926700, DIČ: CZ05926700

Kontaktní osoba: Pavel Mareš, jednatel společnosti

Provozní doba

pondělí – pátek  / 6:30 – 22:00 hodin

sobota – neděle  / 9:00 – 21:00 hodin

Platnost provozního řádu: od 16.10.2017

Pracovníci odpovědní za provoz: Ing. Naďa Karasová, Mgr. Martina Kořánová 

DRUH ČINNOSTI    

 • poskytování sportovně relaxačních služeb a masáží, prodej občerstvení, provozování solária

POPIS PROVOZOVNY A ROZDĚLENÍ PROVOZU

1/ přízemí

vstupní hala; recepce (s HW i SW vybavením, myčkou, kávovarem, lednicí a skladovacími prostory pro potřeby recepce/baru); vstupní prostor do provozovny s rozdělením na čistou a nečistou zónu (rohožky); 50 ks trezorů určených klientům pro uložení cenností; 2x šatny (pánské a dámské) včetně toalet, sprch, šatních skříněk, fénů; 2x masážní a rehabilitační místnost vybavená rehabilitačním lůžkem a umyvadlem; 2x místnost vybavená soláriem; samostatně oddělené bezbariérové WC; 1x kancelář; 1x zasedací místnost; 1x servrovna; 1x sklad pro sportovní náčiní; úklidová místnost vč. výlevky; strečinková zóna; kardio zóna vybavená sportovním vybavením, náčiním a stroji (zn.StarTrack); schodiště spojovací jednotlivá patra provozovny; výtah; únikový východ /schodiště (pro veřejnost nepřístupné)

2/ první podzemní patro

recepce (s HW i SW vybavením, myčkou, kávovarem, lednicí a skladovacími prostory pro potřeby recepce/baru); centrální sklad pro vybavení a zásoby fitness; dámské i pánské WC, posilovna plně vybavená sportovním vybavením, náčiním a stroji (zn.StarTrack); úklidová místnost vč. výlevky; schodiště spojovací jednotlivá patra provozovny; výtah; únikový východ /schodiště (pro veřejnost nepřístupné)

3/ druhé podzemní patro

místnost pro centrální řízení vzduchotechniky; technická místnost s čerpadly; elektrorozvodna; úklidová místnost včetně výlevky; panské i dámské WC; 3 samostatné sály (aerobní, spinningový a fukční) pro skupinová cvičení vybavené sportovním náčiním a stroji (zn. StarTrack); volný prostor určený pro bojové sporty, ring pro boxing; uzamčené privátní prostory pro zaměstnance vybavené šatnou, WC a sprchou, kuchyňka (lednice, myčka, kávovar, mikrovlnná trouba); schodiště spojovací jednotlivá patra provozovny; výtah; únikový východ / schodiště (pro veřejnost nepřístupné) 

Zákaz kouření v celém objektu provozovny! 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVNY

Tento Provozní řád je závazný pro všechny Zákazníky, kteří navštěvují Provozovnu (Xplore Fitness Na Příkopě 17, Praha 1) Provozovatele / Společnosti FitnessClient s.r.o.. Dodržování provozního řádu je povinné, na pozdější reklamce nebude brán zřetel. Provozní řád je k nahlédnutí v tištěné podobě na obou recepcích Provozovny a v kanceláři manažerů provozovny.

Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Členskou smlouvu, rozumí se i fyzická osoba, která do Klubu vstoupí na jednorázový vstup či v rámci jiné služby z platného ceníku služeb uvedených aktuálně na www.xplorefitness.cz , např. vstup v rámci partnerského smluvního vztahu Společnosti se subjektem třetí strany /benefitní programy/. 

Všeobecná ustanovení

 • vstup do Provozovny osobám mladším 6-ti let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
 • dětem od 12-ti let je povolen vstup do posilovny pouze v doprovodu dospělé osoby, která za něj přebírá odpovědnost (a to i za úrazy přímo či nepřímo způsobené dítětem jiné osobě)
 • dětem od 15-ti let je dovolen vstup do posilovny bez doprovodu
 • otevírací doba Provozovny:

pondělí – pátek  / 6:30 – 22:00 hodin

sobota – neděle / 9:00 – 21:00 hodin

(Zákazníci Provozovny jsou povinni ukončit své aktivity 30 minut před zavírací dobou a opustit prostory nejpozději do zavírací doby)

 • zapůjčené sportovní potřeby, hygienické prostředky a klíčky od trezorů jsou návštěvníci povinni před odchodem vrátit na recepci (v opačném případě jim bude účtována cena těchto vypůjčených, ale nevrácených věcí)
 • do prostoru Provozovny je zakázáno vnášet zvířata
 • do Provozovny je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, taktéž je jejich užívání v provozovně zcela zakázáno
 • při sportovních aktivitách lze používat pouze vhodnou sportovní uzavřenou obuv
 • pro sportovní aktivity je vstup v tričku bez rukávů povolen
 • Zákazníci Provozovny se zdrží hlasitého pokřikování, dodržují pravidla slušného chování a bezpečnosti
 • v Provozovně je umístěna lékárnička pro první pomoc, v případě větších úrazů se neprodleně volá rychlá lékařská pomoc
 • v prostorách Provozovny není dovoleno kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm
 • do prostor Provozovny není dovoleno vnášet sklo z důvodu bezpečnosti (prevence poranění)
 • práce s odpadem: odpad se vhazuje do nádob k tomu určených a označených pro jednotlivé druhy odpadu /sklo, papír, plast, smíšený odpad/
 • v prostorách Provozovny je povinnost dodržovat čistotu (speciální pozornost návštěvník věnuje sportovním přístrojům potřísněných potem – otření pomocí desinfekce, která je přístupná na viditelných místech sportovišť, případně požádá o pomoc obsluhu sportoviště, recepce či baru)
 • Zákazníkům je zakázáno manipulovat se spínači vzduchotechniky, klimatizace a termoregulačními ventily
 • vedení společnosti si vyhrazuje právo měnit dle svého uvážení vyhlášený ceník služeb, doplňovat nebo vypouštět jednotlivá ustanovení Provozního řádu a Smluvních podmínek Provozovny a jednotlivých forem členství
 • Zákazníci Provozovny by měli sledovat informační nástěnky a jednat v souladu s nařízeními pracovníků a vedení provozovny
 • Zákazníci jsou povinni dodržovat vydaná pravidla Provozovny
 • Provozovna je nepřetržitě sledována kamerovým systémem
 • Zákazníci poskytují pracovníkům Provozovny své osobní údaje (jméno, příjmení, místo bydliště, datum narození, telefon, e-mailovou adresu) a to za účelem účetní, daňové a obchodně provozní evidence (návštěvnost, evidování složených záloh, plateb členství, vstupů a všech čerpaných služeb jak z hlediska typů služeb, tak z hlediska časového čerpání)
 • při první návštěvě vyplňuje Zákazníci aktivační vstupní formulář nebo Členskou smlouvu s uvedením výše vyjmenovaných údajů a svým podpisem uděluje souhlas s jejich zpracováním
 • osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro evidenční účely a komunikaci mezi Provozovatelem a Zákazníkem
 • zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením evropského parlamentu a radu EU (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje získané od návštěvníka jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedený účel a nejsou dále předávány třetím osobám.
 • Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů; pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, je oprávněn žádat vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého stavu
 • Zákazník zmocňuje Provozovatele k evidování osobních dat za účelem účetní, daňové a obchodně provozní evidence; tento souhlas uděluje na dobu trvání smlouvy a následujících 2 let a je srozuměn/a s tím, že tento dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu mohu kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: gdpr@xplorefitness.cz nebo písemně dopisem na adresu Provozovatele
 • Provozovatel odpovídá za škodu na majetku či zdraví Zákazníka v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti.
 • Provozovatel není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, kterou mohou Zákazníkovi vzniknout v důsledku nedodržení VOP a Provozního řádku Společnosti či pokynů Společnosti, instruktorů/trenérů.
 • Provozovatel není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním jeho fyzické kondice. Taktéž v případě, kdy způsobí svou nedbalostí, neopatrností, přeceněním fyzické kondice či úmyslně zdraví či majetek jiného Zákazníka Provozovny/Klubu.
 • Provozovatel zařízení neodpovídá za zdravotní následky přivozené nesprávnou aktivitou v rámci cvičení, a to jak v posilovně, tak v rámci skupinových lekcích, klient se lekcí účastní na vlastní nebezpečí!

Vstup do zařízení 

 • při uzavření Členské smlouvy nebo při jednorázovém vstupu do Provozovny je Zákazníkovi zřízena v interním evidenčním systému „osobní karta“, která klienta opravňuje ke vstupu do provozovny dle podmínek typu členství
 • identifikace Zákazníka umožňující vstup do provozovny probíhá při vstupu vyškoleným personálem
 • Zákazník je povinen při vstupu do provozovny předložit OP či jiným doklad vypovídajícím o jeho totožnosti
 • pro účely rychlejší identifikace může být pořízena fotografie Zákazníka, která je uložena v systému v rámci osobní karty a urychluje provoz na recepci Klubu
 • před vstupem do objektu provozovny je možné, že bude Zákazník požádán ostrahou objektu vyzván k prokázání totožnosti v rámci bezpečnosti (při podezřelém konání)
 • při vstupu do provozovny je Zákazník informován o monitorování prostor (vyjma ploch, kde je monitorování zakázáno – šatny, sprchy toalety, masážní a fyzioterapeutická místnost) 

Recepce / bar 

 • pracovníci recepce zodpovídají za klientský servis (informují o poskytovaných službách, pomáhají s navigací v prostoru, sepisují osobní karty Zákazníků, Členské smlouvy, nabízejí Zákazníkům služby doplňkové k fitness – zapůjčení ručníků, prodej barových položek, masáže, obsluha solárií atd.)
 • pracovníci recepce evidují objednávky, placené rezervace, obsluhují telefonní linky, aktivují hesla pro internetové rezervace atd.
 • pracovníci recepce dohlížejí na chod Provozovny prostřednictvím kamerového systému
 • recepce/bar je zároveň pokladnou Provozovny, cennosti jsou uchovávány na bezpečném místě    

Bar /recepce 

 • obsluha baru poskytuje služby spojené s občerstvením Zákazníků Provozovny
 • sortiment baru je složen výhradně z originálně balených výrobků (nápoje i poživatiny), rovněž míchané nápoje jsou připravovány výhradně z balených komponentů
 • káva je připravována ve speciálním kávovaru
 • veškeré nádobí je umýváno ve speciální myčce nádobí za použití originálních mycích prostředků
 • nádobí je skladováno ve skřínkách baru dle hygienických norem
 • zásoby pro bar jsou balené v celém sortimentu a jsou skladovány v regálech skladu určeného výhradně pro tyto účely
 • bar slouží také jako pokladna
 • obsluha dohlíží na pořádek v Provozovně dle jejího Provozního řádu

Šatny, šatní skříňky 

 • Zákazníkům jsou v šatnách k dispozici skříňky pro uskladnění osobních věcí (vyjma cenností), výhradně po dobu jeho návštěvy Provozovny
 • skříňky v prostorách šatny nejsou určené pro uložení cenností a Provozovna za odcizení cenností v šatnách nenese odpovědnost (peníze a jiné cennosti si Zákazník ukládá do uzamykatelných trezorů v přízemí Provozovny, které jsou chráněny monitorovacím systémem – užívání těchto trezorů je na vlastní odpovědnost uživatelů)
 • Provozovatel není zodpovědný za ztrátu nebo krádež věcí v prostorách Provozovny, pokud nejsou uskladněny v uzamčených skříňkách nebo v uzamykatelných trezorech
 • skříňky, které nebudou po ukončení provozní doby uvolněny, jsou otevřeny na účet Zákazníka a jejich obsah je uschován v kanceláří vedení provozovny po dobu 14 dnů; pokud si Zákazník obsah vyklizené skříňky nevyzvedne, budou poskytnuty k charitativním účelům;
 • pokuta ve výši 500,- Kč bude účtována majiteli takto vyklizených osobních věcí jak manipulační poplatek za neoprávněně uzamčenou skříňku Zákazníkem po skončení provozní doby Provozovny v den jeho návštěvy

Sály určené pro skupinová cvičení (aerobní, spinningový a funkční s označením sálů 1,2,3) 

 • jednotlivé lekce jsou hrazené předem, a to v hotovosti, kreditem či v rámci odpovídajícího členského příspěvku platné Členské smlouvy či jiné služby (aktuální ceník služeb na www.xplorefitness.cz )
 • Zákazník přichází na cvičební lekce včas, aby se zabránilo zranění vinou nedostatečného procvičení a zahřátí organismu a případného rušení ostatních účastníků lekce
 • jednotlivé lekce jsou započaty i ukončené v časech stanovených rozvrhem, který je návštěvníkům dostupný v online verzi na webových stránkách či v tištěné podobě na recepci Provozovny
 • cvičící Zákazníci přicházejí na lekci ve vhodném sportovním oblečení, čisté sportovní obuvi, s ručníkem a pitím v plastové láhvi (je zakázáno vstupovat do sálů s pitím bez uzávěru a ve skle)
 • cvičící Zákazník je povinen odevzdat před začátkem každé lekce identifikační kartičku s typem lekce, pro kterou má oprávněný vstup (má rezervováno místo a lekci má uhrazenou)
 • v rámci lekce Zákazníci užívají cvičební pomůcky pod vedením instruktorů a jsou povinni dodržovat veškerých bezpečnostních pokynů a instrukcí s jejich manipulací
 • po ukončení lekce Zákazník vrací cvičební pomůcky ve stavu, v jakém jej přebíral
 • Zákazníci se vyvarují záměrně nebezpečným a zdraví ohrožujícím situacím
 • Provozovatel zařízení neodpovídá za zdravotní následky přivozené nesprávnou aktivitou v rámci cvičení při skupinových lekcích, Zákazník se lekcí účastní na vlastní nebezpečí!
 • osoby menší než 150 cm a s hmotností nad 130 kg se z bezpečnostních důvodů nemohou účastnit lekcí spinningu (indoor cycling, schwin cycling)
 • Provozovna je v rámci celého prostoru (vč. sálů) vybavena certifikovanými stroji pro fitness (zn. StarTrac) 

Posilovna 

 • posilovna je vybavena technologií StarTrac
 • o Zákazníky v rámci Provozovny pečují certifikovaní trenéři pod vedením sportovního manažera, který zodpovídá na kvalitu služeb u sportovních aktivit
 • Zákazníci si do prostoru provozovny nemůže přivést externího trenéra, je povinen využít výhradně služeb trenérů Provozovny
 • ručníky a nápoje Zákazníci odkládají na místa k tomu určená
 • Zákazníci udržuje čistotu při používání jednotlivých nářadí
 • zapůjčené sportovní pomůcky se po ukončení cvičení vrací na místo k tomu určené
 • v prostorách posilovny lze používat výhradně sportovní uzavřenou obuv
 • prostory posilovny je zakázáno používat pro komerční účely, např. účtování členům za osobní supervizi při tréninku či podobné služby bez zvláštní smlouvy s Provozovatelem zařízení
 • Zákazník, vstupem do prostor provozovny se při cvičení chová zodpovědně vůči jiným návštěvníkům a je odpovědný za manipulaci s náčiním a stroji
 • Provozovatel zařízení neodpovídá za zdravotní následky přivozené nesprávnou aktivitou v rámci cvičení v prostorách posilovny, Zákazník se účastní sportovních aktivit na vlastní nebezpečí!

Solárium 

 • v provozovně je Zákazníkům k dispozici vertikální solárium VT 2000:2600m3/h a horizontální solárium 5600:2250m3/h  s nuceným přívodem a odvodem vzduchu do vzduchotechniky
 • každé solárium je umístěno v samostatné uzavíratelné místnosti s nehořlavou podlahou, plastovým nábytkem, dřevěnou policí a zrcadlem
 • obsluhu solárií provádějí pracovnici baru, příp. recepce Provozovny a jsou řádně zaškoleni odpovědnou osobou Provozovatele solárií
 • kontrola ze strany provozovatele je prováděna 3x týdně, preventivní technicko-provozní prohlídky jsou prováděny 1x měsíčně dodavatelem solárií
 • úklid solárií je prováděn 3x denně k tomu určenou pracovnicí Provozovny nebo v případě potřeby častěji
 • desinfekci solárií před/po použití Zákazníkem je prováděno obsluhou solárií přesně dle pokynů Provozovatele (u vertikálního solária je prováděn desinfekční nástřik na podlahu, doba působení 30vteřin, poté setřít do sucha papírovými utěrkami k tomu určenými; u horizontálního solária je prováděn desinfekční nástřik na opalovací plochu a horní zavírací plochu, doba působení 30 vteřin, poté setřít do sucha papírovými utěrkami k tomu určenými). Desinfekční prostředek a papírové utěrky jsou k dispozici u každého solária.
 • obsluha solária po konzultaci se Zákazníkem určí jeho typ pleti, doporučí počáteční dobu opalování a navrhne opalovací cyklus; řádně seznámí návštěvníka s provozem solária (jeho typem, příp. s typem použitých lamp v souladu s doporučením maximálních intervalů opalování); nastaví čas opalování
 • Zákazník sám spouští provoz solária tlačítkem START
 • Zákazník solária je povinen obsluhu solária informovat o citlivosti na sluneční záření, užívání léků (zvláště antibiotik), očních poruchách a operacích oční čočky, kožních onemocněních, alergiích, těhotenství, příp. dalších skutečnostech, které by mohly mít vliv na opálení či mohly vést k negativním projevům na kůži
 • použití solária u těhotných žen a dětí do 12-let se doporučuje pouze po konzultaci s lékařem a pouze na vlastní nebezpečí!
 • Zákazníkovi, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nebude služba solária poskytnuta s ohledem na vysoké riziko poškození zdraví 

Prostor pro bojové sporty 

 • Zákazník navštěvuje toto sportoviště ve sportovním oblečení a v čisté sportovní obuvi
 • prostor bojových sportů je využíván pro sportovní lekce pod vedením instruktorů a Zákazník je povinen dodržovat veškerá pravidla a nařízení instruktora pro bezpečný pohyb na sportovišti a při manipulaci se sportovním náčiním
 • plochu pro bojové sporty smí navštěvovat osoby starší 12-ti let pod dohledem dospělé osoby
 • Zákazník je povinen udržovat čistotu
 • do ringu je vstup povolen pouze Zákazníkům, kteří si tento typ cvičení rezervovali a uhradili v počtu kapacity lekce či soukromé lekce pod vedením instruktora (pravidla určená Provozovatelem) 

Úklid Provozovny / Klubu

 • úklid Provozovny je zajišťován odpovědnými pracovníky na základě smlouvy o dílo s přesným rozpisem a harmonogramem vykonávaných služeb včetně použití čistících prostředků v souladu s vyhláškou č.137/2004Sb.

– úklid a desinfekce ploch a WC je prováděn denně na vlhko s použitím běžných čistících a desinfekčních prostředků

– prostředky jsou pravidelně obměňovány za úklidové prostředky stejné účinnosti a funkčnosti

– v případě znečištění některé části Provozovny je obsluha povinna ihned toto znečištění odstranit

– 1x týdně jsou čištěny veškeré posilovací stroje, nářadí a spinningová kola

– při používání posilovacích strojů, strojů a náčiní jsou uživatelé (návštěvníci) povinni používat svůj čistý ručník pro maximální eliminaci znečištění užívaných ploch

 • úklidové, čistící a desinfekční prostředky používané při úklidu Provozovny jsou umístěny v uzamykatelných úklidových místnostech; skladové zásoby v originálním balení jsou uchovávány v uzamčeném skladu
 • přesný harmonogram úklidu je uložen v úklidových místnostech na recepci a baru

 dezinfekční prostředky se střídají v pravidelném cyklu po 1 týdnu  

Osobní hygiena obsluhy 

 • všichni cvičitelé, trenéři, lektoři a obsluhující personál se po příchodu do Provozovny převlékají a přezouvají v personálních šatnách do pracovních oděvů
 • pro uložení oděvů jsou v šatnách uzamykatelné skříňky pracovní a občanský oděv je odkládán odděleně
 • obsluha nesmí v pracovním oděvu opustit prostory Provozovny při odchodu ze směny
 • k osobní hygieně obsluhy jsou určeny pouze prostory pro ně vymezené
 • o čistotu svého pracovního oděvu se stará každý člen obsluhy sám 

Manipulace s čistým a použitým prádlem 

 • čisté prádlo je skladováno odděleně na místech k tomu určených /recepce, sklad/ a to v uzavíratelných skřínkách
 • praní prádla je zajišťováno pomocí vlastní pračky a sušičky, která je v oddělené a uzamčené místnosti splňující požadavky na jejich provoz
 • pro praní prádla se využívají standardní prací prostředky (prací prášek, desinfekční prostředek a aviváž/dermatologicky testováno, hypoalergenní) 

Manipulace s odpady

 • v prostorách Provozovny jsou umístěny odpadkové koše určené pro komunální a tříděný odpad, vybavené igelitovými pytli
 • při provádění úklidu provozovny 1x denně, a v případě potřeby ihned, jsou odpadkové koše vynášeny do kontejnerů pro komunální a tříděný odpad, které jsou umístěny mino prostory Provozovny
 • odpady nejsou skladovány v prostorách Provozovny

Lékárnička

 • na recepci Provozovny v -1PP je umístěna lékárnička s běžným vybavením (dezinfekce Betadin, Porokem, Destacryl, Desur, Septonex a peroxid vodíku, obvazový materiál – náplasti různých velikostí, s i bez polštářků, sterilní obvazy gázové, obvaz s kompresí, elastické obinadlo, nůžky, svírací špendlíky, šátek pro zavěšení končetin, Opthal roztok)
 • obsah lékárničky je pravidelně kontrolován a doplňován

V Praze dne 16. října 2017, schváleno vedením  Provozovatele, společností FitnessClient s.r.o. pro Provozovnu Xplore Fitness Na Příkopě (Na Příkopě 1043/17, Praha 1)